CentOS安装ntop

March 2, 2012 / centos, network, ntop

简介

ntop是网络监控的利器,可以用来统计网络流量,分析网络中存在的问题,提供友好的操作界面,可以生成图表。

安装环境

操作系统:CentOS 5.6 内核:2.6.18

安装依赖包

 yum install libpcap-devel
 yum install libtool
 yum install autoconf
 yum install automake
 yum install gdbm-devel
 yum install zlib-devel
 yum install ruby
 yum install GeoIP-devel

rrdtool在源上没有,只能在官网上下载,然后安装。

 wget http://packages.express.org/rrdtool/rrdtool-1.4.5-1.el5.wrl.x86_64.rpm
 wget http://packages.express.org/rrdtool/rrdtool-devel-1.4.5-1.el5.wrl.x86_64.rpm
 wget http://packages.express.org/rrdtool/rrdtool-perl-1.4.5-1.el5.wrl.x86_64.rpm
 rpm -ivh rrdtool-1.4.5-1.el5.wrl.x86_64.rpm rrdtool-devel-1.4.5-1.el5.wrl.x86_64.rpm rrdtool-perl-1.4.5-1.el5.wrl.x86_64.rpm

编译、安装源码

下载地址:http://sourceforge.net/projects/ntop/files/ntop/Stable/

我下载的是ntop-4.1.0.tar.gz,目前最新的稳定版,但我使用后怎么觉得不太稳定,时不时就崩溃了。

编译安装:

 tar zxvf ntop-4.1.0.tar.gz
 cd ntop-4.1.0
 ./autogen.sh
 ./configure
 make
 make install

准备环境

添加用户:

 groupadd ntop
 useradd ntop -g ntop

创建目录:

 mkdir /var/log/ntop
 chown -R ntop.ntop /usr/local/share/ntop/
 chown -R ntop.ntop /var/log/ntop/

运行

运行的命令是:

 ntop -P /var/log/ntop/ -u ntop

第一次运行要设置管理员密码。之后可以让ntop在后台运行,如果需要开始就运行ntop,在/etc/rc.local添加以下一行:

 ntop -P /var/log/ntop/ -u ntop > /dev/null 2>&1 &

运行ntop后,通过http://localhost:3000就可以访问ntop的web界面。

后记

文中若有错误或疏漏之处,烦请批评指正。